Untitled Document
Untitled Document
 
แผนการดำเนินงาน
     
แผนการดำเนินงาน ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
   
 
   

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

         ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  20  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2564