Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗
   
 
   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๑) (๒) (๓) และ(๔) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่ ๒๗ มุิถุนายน ๒๕๕๔ และมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี และผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ รายละเอียดสามารดดาวโหลดได้ใน หัวข้อลิ่ง แผนพัฒนาสามปี


SLOT ONLINE
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 543