Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
   
 
   เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ณวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2554