Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโลกสดใสด้วยมือเยาวชน
   
 
   

เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ได้เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี เข้าร่วมกิจกรรมโลกสดใสด้วยมือเยาวชน
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  รับจำนวนจำกัด 

หลักฐานการสมัคร
บัตรประชาชน          ๒  ชุด
สำเนาทะเบียนบ้าน    ๒   ชุด
รูปถ่าย ๑ นิ้ว           ๑   รูป

รับสมัคร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด  โทร. ๐๗๓๒๙๕๐๘๘

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2555