Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเทศบาลประจำปี ๒๕๕๕
   
 
   ด้วยเทศบาลจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และได้ลงพื้นที่จัดทำประชาคมชุมชน ทั้ง ๗ ชุมชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ได้รับทราบปัญหาและความต้องการเป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลจึงได้จัดประชาคมเทศบาล เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละชุมชน มาบรรจุลงแผนพัฒนาสามปี เทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนแต่ละชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชาคมเทศบาลในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2555