Untitled Document
Untitled Document
 
งานสภาเทศบาล
     
งานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
   
 
   

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557