Untitled Document
Untitled Document
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
     
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน
   
 
   จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561