Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์
   
 
   

ประกาศ รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เริมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

รับเด็กอายุ 2 - 5 ปี 

หลักฐานในการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาสูติบัตรเด็ก  1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  1 ชุด 

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  1 ชุด

4. สมุดฉีดวัคซีนเด็ก (สีชมพู)

5. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน  2 รูป

มาสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ในวันแลัเวลาราชการ

 


LEXUSBET11
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2563